Respawn.pl

Regulamin konkursu Respawn.pl i BetX

Autor: Michał Maćkowski

Regulamin konkursu Respawn.pl i BetX

I. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest napisanie komentarze, w którym zostanie wytypowany poprawny wynik meczu 9INE vs Sharks w ramach CCT 2023 Online Finals 1 oraz wytypowanie zawodnika 9INE, który zdobędzie najwięcej fragów.

II. Organizator i partnerzy konkursu

3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja portalu internetowego Respawn.pl wydawanego przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie
4. Partnerem konkursu, zwanym dalej „Partnerem”, jest BetX, polski legalny bukmacher

III. Czas trwania Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 22.05.2023 r. i trwa do 24.05.2023 r do rozpoczęcie pojedynku drużyn.

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba, która umieści komentarz pod specjalnym postem konkursowym na Facebooku i Twitterze serwisu Respawn.pl.

7. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia komentarza pod dedykowanymi konkursowymi postami
8. Jako rzecz rozumie się komentarz pod jednym z postów na FB lub Twitterze.
8. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie komentarzy o charakterze obraźliwym i wulgarnym.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele portalu Respawn.pl
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w
Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję Respawn.pl

V. Wybór zwycięzców

11. Wybór zwycięzców będzie zależny od wytypowania poprawnego wyniku oraz zawodnika, który zdobędzie najwięcej zabójstw. W przypadku remisu, zawodnicy o tej samej ilości fragów będą jednakowo brani pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.  W przypadku takich samych odpowiedzi, decydować będzie szybszy czas pojawienia się komentarza pod postem.
12. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne nagrodzonych zostanie 10 osób.
13. Respawn.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród ze względu na złe wytypowanie wyników.

VI. Nagroda

16. W Konkursie przyznana zostanie dziesięć kodów na 20 zł u oficjalnego partnera serwisu Respawn.pl – BetX, polskiego legalnego bukmachera.

17. Nagrody w konkursie dostarczone są przez BetX a za ich wysyłkę odpowiedzialny będzie organizator, czyli Resapwn.pl
18. Informacja o wygranej w konkursie zostanie dostarczona zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook lub Twitter przez oficjalne konto portalu Respawn.pl
19. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
20. Gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem do dnia 25 Maja 2023 r., traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

21. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej respawn.pl, podczas trwania Konkursu.
22. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.