Respawn.pl

Regulamin konkursu Respawn.pl i Go+Bet

Autor: Michał Maćkowski
GO+BET, FREEBET

Regulamin konkursu Respawn.pl i GO+BET

I. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest zagłosowanie na stronie esportowesztosy.pl i umieszczenie komentarza pod postem, w którym opisane zostanie wytłumaczenie, dlaczego dany kandydat w wybranej przez siebie kategorii dostępnej w plebiscycie powinien wygrać.

II. Organizator i partnerzy konkursu

3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja portalu internetowego Respawn.pl wydawanego przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie
4. Partnerem konkursu, zwanym dalej „Partnerem”, jest GO+bet, polski, legalny bukmacher.

III. Czas trwania Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 26.01.2024 r o godzinie 17:00. i trwa do 27.01.2023 r do godziny 23:59

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba, która umieści komentarz pod specjalnym postem konkursowym na Facebooku i X serwisu Respawn.pl oraz zagłosuje w plebiscycie na esportowesztosy.pl
7. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia komentarza pod dedykowanymi konkursowymi postami
8. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie komentarzy o charakterze obraźliwym i wulgarnym.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji oddanego głosu na stronie esportowesztosy.pl przy wręczaniu nagrody.
10. W przypadku nie oddanego głosu, organizator ma prawo do zmienienia zwycięzcy.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele portalu Respawn.pl
12. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję Respawn.pl

V. Wybór zwycięzców

13. Wygrani zostaną wyłonieni poprzez specjalną komisję konkursową, powołaną z pracowników portalu Respawn.pl oraz osób odpowiedzialnych za działania marketingowe marki GO+bet
14. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne nagrodzonych zostanie 10 osób.
15. Respawn.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród ze względu na niespełnienie wszystkich warunków określonych w regulaminie.

VI. Nagroda

16. Z konkursu wyłonione zostanie dziesięć najlepszych komentarzy, które nagrodzone zostaną freebetem w wysokości 20 złotych na GO+BET
17. Nagrody w konkursie dostarczone są przez Organizatora.
18. Informacja o wygranej w konkursie zostanie dostarczona zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook lub X przez oficjalne konto portalu Respawn.pl oraz jako odpowiedź pod umieszczonym komentarzem w poście konkursowym.
19. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
20. Gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem do dnia 31 styczeń 2024 r., traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
21. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone do 29 stycznia 2024 roku.

VII. Postanowienia końcowe

21. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej respawn.pl, podczas trwania Konkursu.
22. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.