Respawn.pl

Regulamin konkursu Respawn.pl i Grześki – Największe grzeszki jakie popełniam w grach

Autor: Michał Maćkowski

Regulamin konkursu

„Największe grzeszki jakie popełniam w grach”

I. Nazwa i cel konkursu

1.Konkurs organizowany jest pod nazwą „Największe grzeszki jakie popełniam w grach
2. Celem konkursu jest podzielnie się historią prawdziwą lub zmyśloną związaną z błędami (zwanymi tutaj grzeszkami) popełnianymi w grach komputerowych.

II. Organizator i partnerzy konkursu

3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja portalu internetowego Respawn.pl wydawanego przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie
4. Partnerem konkursu, zwanym dalej „Partnerem”, jest FantasyExpo

III. Czas trwania Konkursu

6. Konkurs rozpoczyna się 15.12.2022 r. i trwa do 23.12.2022 r do godziny 23:59.

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

7. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba, która umieści na w komentarzu pod postem, samodzielnie stworzoną historię o tematyce związanej z błędami, jakie gracze popełniają w grach. 8. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia komentarza pod dedykowanym konkursowym postem
9. Jako historię rozumie się komentarz pod postem, który może być w charakterze żartobliwym.
10. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie komentarzy o charakterze obraźliwym i wulgarnym.
11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele portalu Respawn.pl
12. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję Respawn.pl

V. Wybór zwycięzców

13. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieliOrganizatora.
14. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne Komisja Konkursowa wyłoni dwie najlepsze odpowiedzi.
15. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy.
16. Najlepsze praca nadesłana przez uczestników zostanie opublikowana w kanałach komunikacji internetowej Organizatora.
17. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej ze względu na niski poziom prac.

VI. Nagroda

18. W Konkursie przyznana zostaną dwie nagrody w postaci paczek ze słodyczami i niespodziankami od Grześki.
20. Zwycięzcy wybrani zostaną 27 grudnia 2022 roku poprzez odpowiedź na umieszczony komentarz pod postem konkursowym.
20. Sponsorem i stroną odpowiedzialną za przesłanie nagrody jest Partner, FantasyExpo
21. Informacja o wygranej w konkursie zostanie dostarczona zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook.
22. Nagroda nie podlega wymianie na inne Nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
23. Gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem do dnia 31 grudnia 2022 r., traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

24. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej respawn.pl, podczas trwania Konkursu.
25. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
26. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
28. Uczestnik  zgłaszając się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę konkursu