Respawn.pl

Strona główna » Regulamin konkursu IzakTV i ProCpu – stwórz mema i zgarnij mysz Fnatic Gear Flick

Regulamin konkursu IzakTV i ProCpu – stwórz mema i zgarnij mysz Fnatic Gear Flick

Autor: Sergiusz Lelakowski

Regulamin konkursu
„Najlepszy mem związany z fnatic”

I. Nazwa i cel konkursu

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Najlepszy mem związany z fnatic”
2. Celem konkursu jest utworzenie najciekawszego i najzabawniejszego mema związanego z zespołem e-sportowym fnatic.

II. Organizator i partnerzy konkursu

3. Organizatorem konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest redakcja portalu internetowego IzakTv.pl wydawanego przez eSport Entertainment z siedzibą w Warszawie
4. Partnerem konkursu, zwanym dalej „Partnerem”, jest skep internetowy PropCpu.

III. Czas trwania Konkursu

5. Konkurs rozpoczyna się 23.07.2016 r. i trwa do 31.07.2016 r.

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda
osoba, która umieści na forum.respawn.pl w odpowiednim wątku, samodzielnie
zaprojektowany i wykonany mem internetowy o tematyce związanej z zespołem fnatic zgodnie z pkt. 7. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora.
7. Jako mem internetowy rozumie się zdjęcie lub rysunek opatrzony komentarzem lub
podpisem. Komentarz lub podpis może być w charakterze żartobliwym.
8. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym.
9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele portalu IzakTV.pl
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki określone w
Regulaminie oraz zgadza się na publikację wyników konkursu przez redakcję IzakTV.pl.

V. Wybór zwycięzców

11. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora.
12. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających wymogi formalne Komisja
Konkursowa wyłoni jedną najlepszą pracę.
13. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy.
14. Najlepsze praca nadesłana przez uczestników zostanie opublikowana w kanałach
komunikacji internetowej Organizatora.
15. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej ze
względu na niski poziom prac.

VI. Nagroda

16. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda, myszka Fnatic Gear Flick
17. Sponsorem i stroną odpowiedzialną za przesłanie nagrody jest Partner, sklep internetowy ProCpu.
18. Informacja o wygranej w konkursie zostanie dostarczona zwycięzcy drogą mailową na mail podany podczas rejestracji na forum.respawn.pl
19. Nagroda nie podlega wymianie na inne Nagrody, równowartość w gotówce lub usługi.
20. Gdy zwycięzca konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem do dnia 10 sierpnia 2016 r., traci on prawo do Nagrody, a przypadająca mu Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe

21. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na stronie internetowej respawn.pl, podczas
trwania Konkursu.
22. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz
obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.
23. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady
określone niniejszym Regulaminem.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.